Privacyverklaring Vereniging KempenStroom

versie 2, 20 januari 2022

De Coöperatie KempenStroom, gevestigd te Heike 11 in Veldhoven, hier na te noemen De Coöperatie, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Via de website www.kempenstroom.nl en bij de ledenadministratie van De Coöperatie worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. De Coöperatie houdt de gegevens bij in een ledenregister. De Coöperatie acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op uw aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

De Coöperatie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel. Wij raden u aan deze zorgvuldig te lezen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 20 januari 2022.

Gebruik van persoonsgegevens

Aanmelden lid: De volgende gegevens worden gebruikt en opgeslagen bij het aanmelden van een lid

 • Voornaam
 • Initialen
 • Achternaam
 • Straat en huisnummer
 • Postcode
 • Woonplaats
 • Geboortedatum
 • Email adres
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Datum inschrijving
 • Wel / geen nieuwsbrief ontvangen
 • Akkoord privacyverklaring
 • Akkoord met voorwaarden

De gegevens worden gebruikt om:

 • Van leden het lidmaatschapsgeld te kunnen incasseren
 • Leden te kunnen contacteren ten behoeve van verenigingsactiviteiten
 • Overmaken van rente en terugbetaling bij financiële deelname in projecten

Deelnemen aan KempenStroom projecten: Onder andere de volgende extra gegevens kunnen worden gebruikt en opgeslagen als een lid één of meer KempenStroomDelen koopt:

 • KempenStroom project
 • BSN nummer
 • Aantal gewenste KempenStroomDelen
 • Aantal toegewezen KempenStroomDelen
 • Aanmeldingsdatum
 • Aantal uitgeschreven KempenStroomdelen
 • Uitkeringen ingevolge de KempenStroomdelen

Foto’s

Tijdens (openbare) evenementen van de Vereniging kunnen foto’s gemaakt worden die op een later moment worden gepubliceerd op onze website en/of sociale kanalen. Alle foto’s worden met inachtneming van het doel waarvoor ze genomen zijn, gepubliceerd. Mocht u het hier niet mee eens zijn, kunt u contact opnemen met ons via Info@kempenstroom.nl

Verstrekking aan derden

Voor de administratie kunnen wij gebruik gaan maken van een externe, Nederlandse partij. Met deze partij gaan wij dan een verwerkers overeenkomst aangaan.

De website wordt beheerd door een externe, Nederlandse partij. Met deze partij hebben wij een verwerkers overeenkomst.

De partijen met wie wij een verwerkingsovereenkomst hebben gesloten moeten zich aan deze privacyverklaring houden.

De gegevens in het ledenregister zijn strikt vertrouwelijk en zullen niet zonder toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld, tenzij dit wettelijk verplicht is of voortvloeit uit een wettelijke bepaling. Voorbeelden zijn de bank in verband met de Wet op Financieel Toezicht en Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in verband met subsidievoorwaarden voor projecten waar een postcoderoos aan de orde is.

 

Cookies

Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies, alleen ten behoeve van analyse van het surfgedrag. Wanneer u onze dienst voor het eerst bezoekt, wordt er een mededeling getoond waarin wij melden dat wij tracking cookies gebruiken.

Uw verder gebruik van onze dienst vatten wij op als toestemming voor dit gebruik van deze cookies. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser.

Analyse

De Coöperatie gebruikt analyse software om het surfgedrag op de website te kunnen evalueren. Uitsluitend hiervoor worden tracking cookies gebruikt. De gegevens worden niet gebruikt voor profiling.

Beveiliging

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De website en mail gegevens worden op Nederlandse servers opgeslagen, mailboxen ingericht voor het aanmeldingen van het lidmaatschap en de diverse diensten bevinden zich binnen het kempenstroom.nl domein, op Nederlandse servers. De website www.kempenstroom.nl staat op Nederlandse servers, is voorzien van een Firewall.

 

Bewaartermijnen

De Coöperatie bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

 

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over ons privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met ons opnemen via mail adres: info@kempenstroom.nl

U kunt ons via dit mail adres ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Ook kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die wij met uw toestemming gebruiken, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens door ons wil laten beperken.

 

Autoriteit Persoonsgegevens

Wij helpen u graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen deze verwerkingen van persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens m.b.t. privacy

Website: www.kempenstroom.nl/privacy

mail adres: info@kempenstroom.nl